Regulamin

§ 1 Definicje ogólne 

 • Regulamin - niniejszy     regulamin określa zasady korzystania z internetowej bazy     informacyjnej swiadczeniazdrowotne.pl

      
 • Baza swiadczeniazdrowotne.pl     oznacza internetową stronę informacyjną zawierającą świadczenia     zdrowotne, lekarzy specjalistów, szpitali.     

      
 • Użytkownik – użytkownikiem     nazywana jest osoba fizyczna, która korzysta z serwisu, bazy     swiadczeniazdrowotne.pl.

      
 • Usługodawca – usługodawcą     nazywany jest właściciel strony swiadczeniazdrowotne.pl.

      
 • Serwis – serwisem nazywana     jest strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem     internetowym swiadczeniazdrowotne.pl.

      
 • Prawo konsumenckie to     przepisy obowiązującego w Polsce, przyznające Konsumentom     uprawienia w relacjach z przedsiębiorcą, w tym przepisy z ustawy z     dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz.     287).       
§ 2 Postanowienia ogólne         

      

 • Operatorem strony     swiadczeniazdrowotne.pl jest Usługodawca     

      
 • Usługodawca świadczy     usługi, które umożliwiają: a. bezpłatny dostęp do informacji w     Serwisie dotyczących lekarzy, placówek, nazw, danych     teleadresowych oraz zakresu świadczonych usług na NFZ b. dostęp     do informacji w Serwisie w postaci artykułów tematycznych c.     kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.     

      
 • Korzystanie z portalu     oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.     

      
 • W przypadku naruszenia     lub kradzieży mienia swiadczeniazdrowotne.pl , właściciel będzie     domagał się odszkodowania na drodze sądowej.

      
 • Usługodawca zastrzega     sobie prawo do wprowadzenia opłat od pewnych usług świadczonych w     ramach pracy serwisu. Informacje o wprowadzonych płatnych usługach,     zostaną zaktualizowane w Regulaminie z wyprzedzeniem.     

    


§ 3 Odpowiedzialność za treść 


 • Serwis     swiadczeniazdrowotne.pl oraz zamieszczone na nim treści mają     charakter informacyjny     

      
 • Właściciel zastrzega     sobie prawo do zmiany informacji, jej uzupełniania czy też     całkowitego usunięcia.     

      
 • Właściciel nie może     zagwarantować iż treści są odpowiednie dla celów użytkownika.

      
 • Wszystkie dane są     pobrane z ogólnodostępnej bazy udostępnianej publicznie –     właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne     błędy lub nieprawidłowości w aktualizacji bazy.     

      
 • Każda informacja,     komentarz lub uwaga wpisana na swiadczeniazdrowotne.pl może być     moderowana i/lub usunięta na wyraźną prośbę przesłaną przez     formularz kontaktowy.

      
 • Usługodawca nie ponosi     odpowiedzialności za pozostawione komentarze przez użytkowników.     

    


 § 4 Prawa autorskie 

    

 • Serwis     swiadczeniazdrowotne.pl i jego cała treść, konstrukcja, kod oraz     szata graficzna są wyłączną własnością właściciela i     chroniona jest prawem autorskim na całym świecie.     

      
 • Usługodawca informuje,     że na stronie zamieszczone przez niego artykuły, opisy, zdjęcia i     formularze elektroniczne są chronione przepisami ustawy z dnia 4     lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.     z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).     

      
 • Właściciel zabrania     kopiowania treści, grafiki lub informacji zawartych na stronie.     Złamanie warunków praw autorskich, będzie skutkowało     skierowaniem sprawy do sądu właściwego.      


 § 5 Informacje techniczne 

    

 • Każda przeglądarka     może w inny sposób wyświetlać zgromadzoną bazę      

      
 • Usługodawca zastrzega     sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku     z pracami technicznymi.     

      
 • Usługodawca zastrzega     sobie prawo wyłączenia serwisu bez uprzedzenia i podania     przyczyny.         


§ 6 Polityka plików ‚cookies' 

Administrator może gromadzić w ramach swiadczeniazdrowotne.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 


§ 7 Postanowienia końcowe

 

 • Prawem właściwym dla     postanowień Regulaminu jest prawo polskie.     

      
 • W sprawach     nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie     obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu     cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;     ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.     

      
 • Usługodawca ma prawo     do zmiany postanowień Regulaminu bez uprzedniego informowania     użytkowników.     

      
 • Wszelkie zgłoszenia,     zastrzeżenia proszę kierować przez formularz kontaktowy w     zakładce kontakt.